groepsfoto 2 - grijs


We zoeken een (aankomend) constructeur, die voelt voor de werkwijze zoals wij die hebben. 

Constructeur bij de Vries Konstruktieburo b.v.


Wij geloven in een zo breed mogelijke betrokkenheid van de constructeur bij de projecten.
Daarom is het reken- en tekenwerk bij ons niet gesplitst in twee disciplines, en hebben we geen projectleiders die de externe contacten onderhouden.
Alle fases in voorbereiding, uitvoering en nazorg wordt door één en dezelfde persoon gedaan.

     Onze organisatie kenmerkt zich door een zeer grote openheid, je wordt betrokken bij het maken van offertes, de aanneemsommen zijn bekend, de bereikte persoonlijke omzet wordt bijgehouden en afgezet tegen de prognose.
Een medewerker bij de Vries Konstruktieburo bepaalt (mede) hoogte en samenstelling van offertes, en verricht alle werkzaamheden die bij de uitvoering van opdrachten horen.


Dit houdt onder meer in:
      maken van de voorlopige ontwerptekeningen, en deze verder ontwikkelen via definitief ontwerp naar bestektekeningen, werktekeningen, en waar nodig revisietekeningen;
      maken van de statische berekeningen;
      overleggen met de partijen in de voorbereidingsfase, dit kunnen zijn:
–   de ontwikkelaar,
–   de opdrachtgever,
–   de bouwbegeleider,
–   de architect,
–   adviseurs voor installaties, kranen e.d.,
–   het gemeentelijk bouwtoezicht en brandweer.
      bijwonen van overleg vergaderingen en andere besprekingen;
      indienen van de stukken bij bouwtoezicht;
      beantwoorden van vragen van voornoemde partijen, en aandragen van constructieve oplossingen;
      maken en versturen van de project gerelateerde mail;
      beantwoorden van vragen bij de uitvoering van de werkzaamheden;
      controleren van tekeningen en berekeningen van derden op constructieve uitgangspunten, bijvoorbeeld staalconstructie, vloeren, prefab beton, dak- en gevelplaten;
      bijwonen van bouwvergaderingen, voor zover benodigd;
      verrichten van de controle bezoeken op de bouwplaats;
      oplossen van problemen bij de uitvoering van het werk;
      signaleren en offreren van eventueel meerwerk;
      maken van factuurvoorstellen voor de administratie.


Voordelen van onze manier van werken:

       geen communicatie problemen tussen tekenaar en rekenaar.
       beter inzicht in de constructie omdat het inzicht dat met rekenen en tekenen opgedaan wordt bij dezelfde persoon terecht komt.
       grote variatie in werkzaamheden.
       veel verschillende contacten, van voorbereidingsteam tot uitvoering.
       voor een project heeft de klant 1 aanspreekpunt, waar alle kennis van het project aanwezig is.
       het project wordt van voorlopig ontwerp tot oplevering door dezelfde persoon begeleid, de betrokkenheid is hierdoor bijzonder groot, en dit wordt gewaardeerd bij onze klanten.
       doordat alle vragen en problemen direct bij de verantwoordelijke terechtkomen is het leerproces optimaal.
       veel voldoening, je bent de constructeur van een project geweest, en niet een van de meerdere medewerkers, die een bepaald deel of fase van het project gedaan heeft;
       eenvoudige bedrijfsstructuur, er zijn geen afstemmingsproblemen tussen de verschillende disciplines. (teveel rekenwerk t.o.v. tekenwerk en andersom)Onderling overleg binnen het buro is vanzelfsprekend, op kantoor heerst een plezierige en informele sfeer.

Om bovenstaande functie te kunnen vervullen zul je, net als wij:

       een goede opleiding hebben genoten in de constructieleer, hogeschool of universitair;
       inzicht moeten hebben in het gedrag van bouwconstructies;
       kennis van de hier gebruikte bouwmethoden en -materialen;
       moeten kunnen omgaan met computers voor reken- en tekenwerk;
       goed kunnen communiceren met alle betrokkenen, zowel mondeling als schriftelijk;
       in een plezierige sfeer functioneren, en deze handhaven;
       een goed ontwikkeld kostenbesef hebben;
       goed kunnen samenwerken in het voorbereiding-  en uitvoeringsteam;
       een zekere mate van stress- en crashbestendigheid hebben;
       je werk als uitdaging zien.

Beginnende medewerkers worden begeleid en zullen geleidelijk bovenstaande taken vervullen, bij een opbouwende moeilijkheidsgraad van de werken.

Als deze capaciteiten aanwezig zijn en onze manier van werken lijkt je wel wat, neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking.